ПОЗИВ И УПУТСТВО АУТОРИМА О НАЧИНУ ПРИПРЕМЕ ЧЛАНКА

Упутство ауторима о начину припреме чланка за објављивање у Војнотехничком гласнику урађено је на основу Правилника о категоризацији и рангирању научних часописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије ("Службени гласник РС", број 159/20). Примена овог Правилника првенствено служи унапређењу квалитета домаћих часописа и њиховог потпунијег укључивања у међународни систем размене научних информација. 

Војнотехнички гласник, у погледу свог садржаја, пружа могућност отвореног приступа (DIAMOND OPEN ACCESS) и примењује Creative Commons (CC BY) одредбе о ауторским правима.

Радови се предају путем онлајн система за електронско уређивање АСИСТЕНТ, који је развио Центар за евалуацију у образовању и науци (ЦЕОН). Приступ и регистрација за сервис врше се на сајту www.vtg.mod.gov.rs, преко странице АСИСТЕНТ или СЦИНДЕКС, односно директно на линку aseestant.ceon.rs/index.php/vtg.
Детаљно упутство о регистрацији и пријави за сервис налази се на сајту www.vtg.mod.gov.rs, страница Упутство за АСИСТЕНТ.
Чланак за објављивање може се доставити и мимо система, директно на мејл редакције: vojnotehnicki.glasnik@mod.gov.rs.

Потребно је да се сви аутори који подносе рукопис за објављивање у Војнотехничком гласнику региструју у регистар ORCID (Open Researcher and Contributor ID), према упутству на страници сајта Регистрација за добијање ОRCID идентификационе шифре.

Војнотехнички гласник објављује чланке на енглеском језику (arial, величина слова 11 pt, проред Single).

Поступак припреме, писања и уређивања чланка треба да буде у сагласности са Изјавом о етичком поступању.

Чланак треба да садржи сажетак са кључним речима, увод (мотивацију за рад), разраду (адекватан преглед репрезентативности рада у његовој области, јасну изјаву о новини у представљеном истраживању, одговарајућу теоријску позадину, један или више примера за демонстрирање и дискусију о представљеним идејама), закључак и литературу (без нумерације наслова и поднаслова). Обим чланка треба да буде до једног ауторског табака (16 страница формата А4 са проредом Single), а највише 24 странице.
Чланак треба да буде написан на обрасцу за писање чланка, који се у електронској форми може преузети са сајта на страници Образац за писање чланка.

Наслов
Наслов треба да одражава тему чланка. У интересу је часописа и аутора да се користе речи прикладне за индексирање и претраживање. Ако таквих речи нема у наслову, пожељно је да се придода и поднаслов. 

Текући наслов
Текући наслов се исписује са стране сваке странице чланка ради лакше идентификације, посебно копија чланака у електронском облику. Садржи презиме и иницијал имена аутора (ако аутора има више, преостали се означавају са „et al.“ или „и др.“), наслове рада и часописа и колацију (година, волумен, свеска, почетна и завршна страница). Наслови часописа и чланка могу се дати у скраћеном облику.

Име аутора
Наводи се пуно име и презиме (свих) аутора. Веома је пожељно да се наведу и средња слова аутора. Имена и презимена домаћих аутора увек се исписују у оригиналном облику (са српским дијакритичким знаковима), независно од језика на којем је написан рад.

Назив установе аутора (афилијација)
Наводи се пун (званични) назив и седиште установе у којој је аутор запослен, а евентуално и назив установе у којој је аутор обавио истраживање. У сложеним организацијама наводи се укупна хијерархија (нпр. Универзитет одбране у Београду, Војна академија, Катедра војних електронских система). Бар једна организација у хијерархији мора бити правно лице. Ако аутора има више, а неки потичу из исте установе, мора се, посебним ознакама или на други начин, назначити из које од наведених установа потиче сваки од наведених аутора. Афилијација се исписује непосредно након имена аутора. Функција и звање аутора се не наводе.

Контакт подаци
Адреса или е-адреса аутора наводи се поред имена аутора.

Категорија (тип) чланка
Категоризација чланака обавеза је уредништва и од посебне је важности. Категорију чланка могу предлагати рецензенти и чланови уредништва, односно уредници рубрика, али одговорност за категоризацију сноси искључиво главни уредник.

Војнотехнички гласник објављује научне чланке.

Научни чланак је:
– оригиналан научни рад (рад у којем се износе претходно необјављени резултати сопствених истраживања научним методом);
– прегледни рад (рад који садржи оригиналан, детаљан и критички приказ истраживачког проблема или подручја у којем је аутор остварио одређени допринос, видљив на основу аутоцитата);
– кратко или претходно саопштење (оригинални научни рад пуног формата, али мањег обима или прелиминарног карактера);
– научна критика, односно полемика (расправа на одређену научну тему, заснована искључиво на научној аргументацији) и осврти.

Изузетно, у неким областима, научни рад у часопису може имати облик монографске студије, као и критичког издања научне грађе (историјско-архивске, лексикографске, библиографске, прегледа података и сл.), дотад непознате или недовољно приступачне за научна истраживања.
Радови класификовани као научни морају имати бар две позитивне рецензије.
Ако се у часопису објављују и прилози ваннаучног карактера, научни чланци треба да буду груписани и јасно издвојени у првом делу свеске.

Пожељно је да обим кратких саопштења буде 4 до 7 страница, научних чланака и студија случаја 10 до 14 страница, док прегледни радови могу бити и дужи. Број страница није строго ограничен и, уз одговарајуће образложење, пријављени чланци такође могу бити дужи или краћи.
Ако су радови који су претходно објављени на конференцији проширени, уредници ће проверити да ли је додато довољно новог материјала који испуњава стандарде часописа и квалификује поднесак за поступак рецензије. Додати материјал не сме бити претходно објављен. Нови резултати нису нужно потребни, али су пожељни. Међутим, поднесак треба да садржи проширене кључне идеје, примере, разраде, итд., који су претходно били садржани у поднеску са конференције.

Језик рада
Језик рада треба да буде енглески. Текст мора бити језички и стилски дотеран, систематизован, без скраћеница (осим стандардних). Све физичке величине морају бити изражене у Међународном систему мерних јединица – SI. Редослед образаца (формула) означава се редним бројевима, са десне стране у округлим заградама.

Сажетак
Сажетак јесте кратак информативан приказ садржаја чланка који читаоцу омогућава да брзо и тачно оцени његову релевантност. У интересу је уредништава и аутора да сажетак садржи термине који се често користе за индексирање и претрагу чланака. Саставни делови сажетка су увод/циљ истраживања, методи, резултати и закључак. Сажетак треба да има од 100 до 250 речи и треба да се налази између заглавља (наслов, имена аутора и др.) и кључних речи, након којих следи текст чланка. 

Кључне речи
Кључне речи су термини или фразе које адекватно представљају садржај чланка за потребе индексирања и претраживања. Треба их додељивати ослањајући се на неки међународни извор (попис, речник или тезаурус) који је најшире прихваћен или унутар дате научне области. За нпр. науку уопште, то је листа кључних речи Web of Science. Број кључних речи не може бити већи од 10, а у интересу је уредништва и аутора да учесталост њихове употребе буде што већа. У чланку се пишу непосредно након сажетка.
Систем АСИСТЕНТ у сврху контроле пописа кључних речи користи специјалну алатку KWASS: аутоматско екстраховање кључних речи из дисциплинарних тезауруса/речника по избору и рутине за њихов одабир, тј. прихватање односно одбацивање од стране аутора и/или уредника.

Датум прихватања чланка
Датум када је уредништво примило чланак, датум када је уредништво коначно прихватило чланак за објављивање, као и датуми када су у међувремену достављене евентуалне исправке рукописа наводе се хронолошким редоследом, на сталном месту, по правилу на крају чланка.

Захвалница
Назив и број пројекта, односно назив програма у оквиру којег је чланак настао, као и назив институције која је финансирала пројекат или програм, наводи се у посебној напомени на сталном месту, по правилу при дну прве стране чланка.

Претходне верзије рада
Ако је чланак у претходној верзији био изложен на скупу у виду усменог саопштења (под истим или сличним насловом), податак о томе треба да буде наведен у посебној напомени, по правилу при дну прве стране чланка. Рад који је већ објављен у неком часопису не може се објавити у Војнотехничком гласнику (прештампати), ни под сличним насловом и измењеном облику.

Табеларни и графички прикази
Пожељно је да наслови свих приказа, а по могућству и текстуални садржај, буду дати двојезично, на језику рада и на енглеском језику. Табеле се пишу на исти начин као и текст, а означавају се редним бројевима са горње стране. Фотографије и цртежи треба да буду јасни, прегледни и погодни за репродукцију. Цртеже треба радити у програму Word или Corel. Фотографије и цртеже треба поставити на жељено место у тексту. За слике и графиконе не сме се користити снимак са екрана рачунара програма за прикупљање података. У самом тексту чланка препоручује се употреба слика и графикона непосредно из програма за анализу података (као што су Excel, Matlab, Origin, SigmaPlot и други).

Навођење (цитирање) у тексту
Начин позивања на изворе у оквиру чланка мора бити једнообразан.
Војнотехнички гласник за референцирање (цитирање и навођење литературе) примењује Харвардски систем референци, односно Харвардски приручник за стил (Harvard Referencing System, Harvard Style Manual). У самом тексту, у обичним заградама, на месту на којем се врши позивање, односно цитирање литературе набројане на крају чланка, обавезно у обичној загради написати презиме цитираног аутора, годину издања публикације из које цитирате и, евентуално, број страница. Нпр. (Petrović, 2012, pp.10-12).
Детаљно упутство о начину цитирања, са примерима, дато је на страници сајта Упутство за Харвардски приручник за стил. Потребно је да се позивање на литературу у тексту уради у складу са поменутим упутством.
Систем АСИСТЕНТ у сврху контроле навођења (цитирања) у тексту користи специјалну алатку CiteMatcher: откривање изостављених цитата у тексту рада и у попису референци.

Напомене (фусноте)
Напомене се дају при дну стране на којој се налази текст на који се односе. Могу садржати мање важне детаље, допунска објашњења, назнаке о коришћеним изворима (на пример, научној грађи, приручницима), али не могу бити замена за цитирану литературу.

Листа референци (литература)
Цитирана литература обухвата, по правилу, библиографске изворе (чланке, монографије и сл.) и даје се искључиво у засебном одељку чланка, у виду листе референци. Референце се не преводе на језик рада и набрајају се у посебном одељку на крају чланка.
Војнотехнички гласник, као начин исписа литературе, примењује Харвардски систем референци, односно Харвардски приручник за стил (Harvard Referencing System, Harvard Style Manual).
Литература се набраја по абецедном редоследу, наводећи најпре презимена аутора, без нумерације.
Детаљно упутство о начину пописа референци, са примерима, дато је на страници сајта Упутство за Харвардски приручник за стил. Потребно је да попис литературе на крају чланка урадите у складу са поменутим упутством.
Систем АСИСТЕНТ у сврху контроле правилног исписа листе референци користи специјалну алатку RefFormatter: контрола обликовања реферeнци у складу са Харвардским приручником за стил.
Нестандардно, непотпуно или недоследно навођење литературе у системима вредновања часописа сматра се довољним разлогом за оспоравање научног статуса часописа.

Изјава о ауторству
Поред чланка доставља се Изјава о ауторству у којој аутори наводе свој појединачни допринос у изради чланка. Такође, у тој изјави потврђују да су чланак урадили у складу са Позивом и упутством ауторима и Изјавом о етичком поступању часописа.

Сви радови подлежу стручној рецензији.
Списак рецензената Војнотехничког гласника може се видети на страници сајта Списак рецензената. Процес рецензирања објашњен је на страници сајта Рецензентски поступак.

Време које протекне од пријема чланка до првог одговора рецензента износи око 30 дана.
Време које протекне од пријема до објављивања чланка, а које обухвата неопходни и редовни рецензентски и уређивачки поступак, износи око три месеца.

Уредник
Небојша Гаћеша
http://www.vtg.mod.gov.rs/kontakt.html,
http://orcid.org/0000-0003-3217-6513

Инструкције и документација за исплату хонорара:
- Обавештење и упутство рецензентима и сарадницима у вези исплате хонорара
- Образац Изјаве о статусу у вези исплате хонорара
- Правилник о критеријумима за утврђивање висине и начина плаћања за ауторско дело створено током вршења службе у Министарству одбране и Војсци Србије (за лица из МО и ВС)
- Критеријум за утврђивање висине и начина плаћања наканаде за ауторско дело створено за потребе Министарства одбране и Војске Србије (за цивилна лица, тј. лица ван МО и ВС)

Верзија за штампу

A+ A-
lt  ru  en  de  fr  es

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас