Рецензентски поступак

Ради стручног образложења, сви чланци који одговарају тематици часописа се рецензирају.

Рецензенти су еминентни спољни стручњаци из области из којих су и теме радова који им се шаљу на рецензију. Потребно је да из тих области рецензенти имају објављене радове у последње три године. Рецензенти не смеју бити из исте институције као аутор, нити то смеју бити аутори који су у скорије време објављивали публикације заједно (као коаутори) са било којим од аутора рукописа.

Пре слања на рецензију Редакција проверава да ли је садржај рукописа плагијат, коришћењем сервиса iThenticate (CrossRef и CrossCheck).

Часопис примењује „двоструки слепи поступак рецензије“ чланака, који подразумева да аутори не знају ко су им рецензенти, нити су рецензентима познати аутори. Редакција дозвољава и подстиче рецензије и после објављивања чланака ради накнадног вредновања аутора и радова.
Редакција подстиче сараднике и читаоце да анализирају и оцењују објављене чланке а своје анализе и оцене достављају редакцији.

Стручни рецензент помаже Редакцији у доношењу одлуке, а посредством контаката са ауторима, преко Редакције, може да помогне и ауторима на побољшавању текста рада. Током поступка рецензије уредник може да захтева од аутора да доставе додатне информације (укључујући и примарне податке), ако су оне потребне за доношење суда о научном доприносу рукописa. Уредник и рецензенти морају да чувају такве информације као поверљиве и не смеју их користити за стицање личне користи.
Уколико изабрани рецензент сматра да није довољно квалификован да изврши рецензију рукописа или је спречен да заврши и достави рецензију у договореном року, треба благовремено да обавести Редакцију.

Сваки рукопис прихваћен на рецензију мора се третирати као поверљив документ. Не сме се показивати трећим лицима нити дискутовати са њима, осим када то одобри Редакција.
Рецензија треба да буде објективна. Неприхватљива је лична критика аутора. Рецензенти треба јасно да образложе своје ставове и поткрепе их аргументима. Такође, треба да идентификују релевантне постојеће радове које аутор није цитирао. Свака претходно јавно саопштена тврдња или аргумент треба да буду пропраћени одговарајућим цитатом. Дужност рецензента је да скрене пажњу уреднику на значајна поклапања или сличност рукописа са већ објављеним радом, уколико о томе има лична сазнања.

Информације и идеје до којих се дошло стручном рецензијом поверљивог су карактера и не смеју се користити за сопствене потребе. Рецензенти не би требало да примају рукописе који их доводе у сукоб интереса на основу конкуренције, заједничког рада или других односа с било којим аутором, компанијом или институцијом.

Радови класификовани као научни морају имати бар две позитивне рецензије. Током читавог процеса, рецензенти делују независно једни од других. Рецензентима није познат идентитет других рецензената. Ако одлуке рецензената нису исте (прихватити/одбити), уредник може да тражи мишљење других рецензената.

Уобичајено време за израду рецензије је 30 дана.

Након извршене рецензије, рецензент доноси једну од следећих одлука:

- “Објавити без измена”,
- “Објавити уз предложене измене”,
- “Изменити и вратити на рецензију”,
- “Одбити рукопис”.

Редакција затим обавештава аутора о садржају рецензије и позива га да поступи у складу са рецензентовим одлукама.

Редакција је дужна да обезбеди контролу квалитета рецензије. У случају да аутори имају озбиљне и основане замерке на рачун рецензије, редакција ће проверити да ли је рецензија објективна и да ли задовољава академске стандарде. Ако се појави сумња у објективност или квалитет рецензије, уредник ће тражити мишљење других рецензената.

Детаљна упутства о поступању аутора након рецензентових одлука доступна су на страници сајта Упутство за ASISTENT.

Поступак рецензије обавља се електронски, коришћењем система за онлајн уређивање и публиковање часописа ASISTENT. Систем ASISTENT подржава све активности управљања уређивањем, од креирања странице часописа, преко пријављивања рукописа, праћења рецензентског процеса, вођења администрације и чувања евиденције, до доношења коначних уредничких одлука и публиковања свезака на сопственој веб страници.

Редакција часописа дужна је да ауторима пошаље копије рецензија или образложење за одбијање рада. Копије рецензија прослеђују се и у Министарство образовања Републике Србије, као и у Министарство образовања Руске Федерације, на захтев министарства упућен редакцији часописа.

Све урађене рецензије архивирају се и трајно чувају у систему за електронско уређивање и публиковање часописа ASISTENT.

Редакција Војнотехничког гласника подстиче рецензенте да рецензије верификују на својим персонализованим страницама на платформи Web of Science, према упутству на страници Регистрација у Web of Science.
Када рецензент уради рецензију чланка за Војнотехнички гласник биће питан да ли жели да прати, потврди и добије признање за свој рад на платформи WoS. Рецензент затим може користити своју верификовану рецензију као доказ о својим доприносима научној заједници у апликацијама за промоцију, финансирање и сл.

Рецензентска политика часописа:
– омогућава јавно приказивање рецензије (искључиво након објављивања чланка),
– омогућава рецензентима приказивање наслова рецензираног чланка (искључиво након објављивања чланка).

Списак рецензената Војнотехничког гласника доступан је на страници сајта Списак рецензената.

Детаљи о етичком поступању у процесу израде и пријема чланака, као и уређивања и публиковања часописа, доступни су на страници сајта Изјава о етичком поступању.

Проценат радова који су одбијени на основу негативне рецензије за последњих годину дана је: 65 %.
 

Верзија за штампу

A+ A-
lt  ru  en  de  fr  es

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас