Redakcija Vojnotehničkog glasnika poziva sadašnje recenzente, koji su trenutno registrovani u sistemu elektronskog uređivanja ASISTENT, kao i sve druge naučne radnike koji su zainteresovani da budu recenzenti Vojnotehničkog glasnika, da se registruju u Publons, prema uputstvu na stranici Poziv i uputstvo recenzentima za registraciju u Publons-u.

SPISAK RECENZENATA VOJNOTEHNIČKOG GLASNIKA

Zvanje, ime, srednje slovo i prezime

Ustanova i radno mesto

Oblast kompetencije (naučnog interesovanja)

e-mail,
ORCID iD

Prof. dr Marko D. Andrejić

Pukovnik u penziji

logistika odbrane

markodandrejic@hotmail.com,
http://orcid.org/0000-0002-6753-9786

Doc. dr Miloš Ž. Arsić

Pukovnik u penziji

menadžment saobraćajnom podrškom

misaarsa@yahoo.com,
http://orcid.org/0000-0002-2003-9880

Vanr. prof. dr  Vojislav J. Batinić

Univerzitet odbrane u Beogradu,
Vojna akademija, katedra vojnomašinskog inženjerstva

opšte mašinske konstrukcije

beregvojo@yahoo.com,
vojislav.batinic@va.mod.gov.rs,
http://orcid.org/0000-0001-6786-7846

Vanr. prof. dr Stevan M. Berber

Univerzitet u Oklendu, Departman elektrotehnike i računarskog inženjeringa, Oklend, Novi Zeland

telekomunikacije, bežične komunikacije, CDMA, OFDM sistemi, senzorske mreže, računarski sistemi u realnom vremenu, obrada stohastičkih signala

s.berber@auckland.ac.nz,
http://orcid.org/0000-0002-2432-3088

Doc. dr Radivoje M. Biljić

Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet,
katedra za telekomunikacije; pukovnik u penziji

telekomunikacije,
napadno navigacijski sistemi vazduhoplova, mikrotalasna tehnika, elektromagnetika, satelitski sistemi

biljic@etf.rs

Prof. dr Branislav A. Borovac

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka,
Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment,
katedra za mehatroniku, robotiku i automatizaciju

robotika

borovac@uns.ac.rs,
http://orcid.org/0000-0001-7446-1027

Prof. dr Uglješa S. Bugarić

Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet,
katedra za industrijsko inženjerstvo

operaciona istraživanja, terotehnologija-održavanje,
transportni i skladišni sistemi

ubugaric@mas.bg.ac.rs

Prof. dr Ilija Ćosić

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

ftndean@uns.ac.rs

Vanr. prof. dr Goran D. Dikić

Pukovnik u penziji

sistemi automatskog upravljanja, praćenje ciljeva, sistemi vođenja i upravljanja raketa

goran.dikic@mod.gov.rs,
http://orcid.org/0000-0002-0858-1415

Pukovnik doc. dr Nenad P. Dimitrijević

Univerzitet odbrane u Beogradu,
Vojna akademija

bezbednost u saobraćaju, zaštita resursa u saobraćaju i transportu

neshadim@mts.rs

Vanr. prof. dr Radenko S. Dimitrijević

Pukovnik u penziji

eksplozivne materije, municija, ubojna sredstva, pirotehnička bezbednost

radenkod@beotel.net

Pukovnik vanr. prof. dr Boban D. Đorović

Univerzitet odbrane u Beogradu

procesi i metode u saobraćaju i transportu, transportne mreže, organizacija transporta

lukema@ptt.rs,
http://orcid.org/0000-0001-8133-2389

Prof. dr  Vlado P. Đurković

Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, katedra vojnomašinskog inženjerstva

primenjena mehanika krutog i deformabilnog tela

vlado.djurkovic@va.mod.gov.rs,
djurkovic.vlado@gmail.com,
http://orcid.org/0000-0002-5064-4117

Doc. dr Predrag M. Elek

Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet,
katedra za sisteme naoružanja

balistika na cilju, konstrukcija projektila, fizika eksplozije

pelek@mas.bg.ac.rs,
http://orcid.org/0000-0002-2927-019X

Doc. dr Miljko M. Erić

Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet,
katedra za telekomunikacije; pukovnik u penziji

telekomunikacije, digitalna obrada signala, elektronsko izviđanje, radio-goniometrija, antenski nizovi, mikrofonski nizovi, array processing

meric@mts.rs,
miljko.eric@etf.rs,
http://orcid.org/0000-0002-9410-717X

Dr Miloš R. Filipović

Naučni savetnik u penziji

energetski materijali (eksplozivi, pirotehnika, baruti i raketna goriva, sagorevanje, detonacija, eksplozija)

milosf321@gmail.com

Doc. dr Zoran Lj. Filipović

Institut Goša,
naučni saradnik; pukovnik u penziji

elektronika i telekomunikacije (avionika, metrologija, telekomunikacije)

filipovicz@mts.rs,
http://orcid.org/0000-0002-4793-4105

Vanr. prof. dr Vasko G. Fotev

Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet,
katedra za vazduhoplovstvo

pogon letelica (avionski i raketni motori)

vfotev@mas.bg.ac.rs

Prof. dr Katarina D. Gerić

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za proizvodno mašinstvo,
katedra za materijale i spajanje materijala

nauka o materijalima, inženjerstvo materijala, Ispitivanje materijala

gerick@uns.ac.rs,
http://orcid.org/0000-0001-5473-8922

Pukovnik doc. dr Ljubomir J. Gigović

Univerzitet odbrane u Beogradu,
Vojna akademija, katedra prirodno-matematičkih nauka

geonauke, geodetsko inženjerstvo

ljgigovic@yahoo.com,
http://orcid.org/0000-0002-8388-3624

Prof. dr Miro J. Govedarica

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka,
Departman za računarstvo i automatiku,
katedra za sisteme, signale i upravljanje

geodezija, geomatika, geoinformatika

miro@uns.ac.rs,
http://orcid.org/0000-0003-1698-0800

Prof. dr Janko J. Hodolič

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

metrologija, kvalitet, pribori i ekološko-inženjerski aspekti

hodolic@uns.ac.rs

Pukovnik doc. dr Slobodan S. Ilić

Generalštab Vojske Srbije, Uprava za planiranje i razvoj (J-5), Tehnički opitni centar

sistemi održavanja, naoružanje

slobodan.ilic@vs.rs

Vanr. prof. dr Branislav V. Jakić

Alfa Univerzitet Beograd; Univerzitet za poslovne studije Banja Luka; pukovnik u penziji

logistika, kvalitet, standardizacija, metrologija, nomenklatura, kodifikacija, tehnološki menadžment, upravljanje kvalitetom

bjakic@yahoo.com

Prof. dr Slobodan S. Jaramaz

Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet,
katedra za sisteme naoružanja

unutrašnja balistika, Konstrukcija projektila, fizika eksplozije, balistika na cilju, sagorevanje baruta

sjaramaz@mas.bg.ac.rs

Prof. dr Radun B. Jeremić

Pukovnik u penziji

municija, eksplozivne materije

radjer@mts.rs,
http://orcid.org/0000-0002-1990-2018

Doc. dr Danko M. Jovanović

General major u penziji

upravljanje proizvodnjom, logistika, održavanje tehničkih sistema, kvalitet, rizici, standardizacija

danko.jovanovic17@gmail.com
http://orcid.org/0000-0001-8813-2267

Doc. dr Vukica M. Jovanović

Trajn Univerzitet, Fakultet za nženjerstvo i tehnologiju, Departman za konstrukcije i dizajn, Engola, Indijana, SAD

mašinstvo

vukica.jovanovic@gmail.com,
http://orcid.org/0000-0002-8626-903X

Pukovnik vanr. prof. dr Radovan М. Karkalić

Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, katedra vojnohemijskog inženjerstva

hemijska tehnologija (nuklearno-hemijsko-biološka zaštita, detekcija, identifikacija i dekontaminacija)

rkarkalic@yahoo.com,
http://orcid.org/0000-0002-8074-7264

Prof. dr Vladimir A. Katić

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

energetska elektronika, električne mašine, elektromotorni pogoni, kvalitet električne energije, obnovljivi izvori električne energije

katav@uns.ac.rs,
http://orcid.org/0000-0002-0138-8807

Prof. dr Srđan R. Kolaković

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

građevinarstvo - hidrotehnika

kolak@uns.ac.rs,
http://orcid.org/0000-0002-6326-1799

Docent dr Mirko S. Kozić, viši naučni saradnik

Ministarstvo odbrane, Sektor za materijalne resurse, Uprava za odbrambene tehnologije, Vojnotehnički institut

mehanika fluida, numerička dinamika fluida, aerodinamička opterećenja

mkozic@mts.rs,
http://orcid.org/0000-0002-7287-0780

Doc. dr Nikola L. Lekić

Pukovnik u penziji

radarski ciljevi, radarske antene, merenje radarskih ciljeva i antena, radarska tehnika i sistemi

lekicn@ptt.rs
https://orcid.org/0000-0001-7543-3319

Prof. dr Rado M. Maksimović

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment

proizvodni sistemi, organizacija preduzeća, razvojni procesi u preduzeću

rado@uns.ac.rs,
http://orcid.org/0000-0003-3551-1639

Naučni savetnik dr Stevan M. Maksimović

Ministarstvo odbrane, Sektor za materijalne resurse, Uprava za odbrambene tehnologije, Vojnotehnički institut

čvrstoća konstrukcija, mehanika loma, zamor, numeričke metode

s.maksimovic@mts.rs

Dr Vasilije M. Manović

Combustion and CCS Centre, Cranfield University, Cranfield, Velika Britanija

zaštita životne sredine,
hemijsko inženjerstvo

vmanovic@gmail.com,
http://orcid.org/0000-0002-8377-7717

Potpukovnik vanr. prof. dr Jaromir Mares Univerzitet odbrane u Brnu, Češka Republika logistika, logistička podrška, zaštita životne sredine, zaštita na radu, procena rizika  jarmes@seznam.cz,
http://orcid.org/0000-0002-1337-3821

Prof. dr Dejan M. Micković

Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet,
katedra za sisteme naoružanja

konstrukcija klasičnog naoružanja, automatska oružja, unutrašnja balistika

dmickovic@mas.bg.ac.rs

Prof. dr Momčilo P. Milinović

Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet,
katedra za sisteme naoružanja

raketni sistemi, lanseri, sistemi upravljanja vatrom

mmilinovic@mas.bg.ac.rs,
http://orcid.org/0000-0002-5361-7544

Prof. dr Zoran Đ. Miljković

Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet,
katedra za proizvodno mašinstvo

tehnologija mašinske obrade,
robotika, veštačka inteligencija, autonomni sistemi i mašinsko učenje, veštačke neuronske mreže, inteligentni tehnološki sistemi, metode odlučivanja

zmiljkovic@mas.bg.ac.rs,
http://orcid.org/0000-0001-9706-6134

Pukovnik doc. dr
Srđan T. Mitrović

Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, katedra vojnoelektronskog inženjerstva

mobilni roboti, upravljanje u realnom vremenu, fazi logika, fazi upravljanje, mikroprocesorski sistemi, upravljanje sistemima (automatika), algoritmi navigacije vozila, brodski borbeni i navigacioni sistemi

srdjan.mitrovic@va.mod.gov.rs,
http://orcid.org/0000-0002-1287-2792

Pukovnik prof. dr Slavko R. Muždeka

Univerzitet odbrane u Beogradu,  Vojna akademija, katedra vojnomašinskog inženjerstva

motorna vozila, borbena vozila

mslavko@beotel.net,
http://orcid.org/0000-0002-6189-9473

Prof. dr Mladen D. Pantić

Pukovnik u penziji

borbena vozila

emily983@sbb.rs

Pukovnik Zoran S. Patić

Generalštab Vojske Srbije, Uprava za logistiku (J-4)

logistika, održavanje, snabdevanje, projektovanje organizacije logističkih sistema

zpatic@yahoo.co.uk

Pukovnik doc. dr Sreten R. Perić

Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, katedra vojnomašinskog inženjerstva

tehnologija održavanja motornih vozila

sretenperic@yahoo.com

Prof. dr Slavko J. Pokorni

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije u Beogradu; pukovnik u penziji

pouzdanost, raspoloživost i održavanje sistema (hardver, softver, čovek),
primena infracrvenog zračenja,
informacione i komunikacione tehnologije

slavko.pokorni@its.edu.rs,
http://orcid.org/0000-0002-3173-597X

Prof. dr Miroslav V. Popović

Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka,
katedra za računarsku tehniku

računarska tehnika i komunikacije (inženjering sistema zasnovanih na računarima)

miroslav.popovic@rt-rk.com,
http://orcid.org/0000-0001-8385-149X

Vanr. prof. dr Jugoslav R. Radulović

Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća, Beograd; pukovnik u penziji 

municija, menadžment, kvalitet

jugoslav.radulovic@gmail.com,
jugoslav.radulovic@mef.edu.rs,
http://orcid.org/0000-0002-4003-7209

Naučni savetnik prof. dr Dušan S. Rajić

Pukovnik u penziji

protivhemijska zaštita, oružje za masovno uništavanje (NHB borbena sredstva), teorija rešavanja inovativnih zadataka

rajic.dusan1@gmail.com,
http://orcid.org/0000-0002-5226-4089

Pukovnik doc. dr Zoran M. Rajić

Ministarstvo odbrane, Sektor za materijalne resurse, Uprava za odbrambene tehnologije, Vojnotehnički institut

aerodinamika

rajic_zoran@yahoo.com

Vanr. prof. dr Miodrag D. Regodić

Pukovnik u penziji

geonauke, geodetsko inženjerstvo

mregodic62@gmail.com,
http://orcid.org/0000-0003-4675-4150

Dr Milorad D. Savković

Ministarstvo odbrane, Sektor za materijalne resurse, Uprava za odbrambene tehnologije, Vojnotehnički institut

raketni motori, raketna i bestrzajna sredstva  za PO borbu

savkovic.milorad@gmail.com

Vanr. prof. dr Dragoljub J. Sekulović

Univerzitet Union – Nikola Tesla, Fakultet za poslovne studije i pravo, katedra za bezbednost; pukovnik u penziji

geonauke, geodetsko inženjerstvo

sekulovicdr@yahoo.co.uk,
http://orcid.org/0000-0003-1617-1296

Dr Srećko S. Stopić

Tehnički univerzitet u Ahenu, SR Nemačka, Institut za procesnu metalurgiju i recikliranje metala,
naučni savetnik

hidrometalurgija, nanotehnologija, hemijske sinteze, recikliranje, zaštita životne sredine

stopic2003@yahoo.de,
http://orcid.org/0000-0002-1752-5378

Doc. dr Tomislav B. Šekara

Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet,
katedra za signale i sisteme

upravljanje procesima sa koncentrisanim i raspoređenim parametrima, optimalni industrijski regulatori, frakcioni zakoni upravljanja sa primenom u industriji, karakterizacija procesa, adekvatna diskretizacija i obrada signala, senzori i aktuatori, kompenzacija i ušteda električne energije u distributivnim elektroenergetskim sistemima

tomi@etf.rs,
http://orcid.org/0000-0001-8031-3135

Prof. dr Dragan D. Šešlija

Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka, Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment,
katedra za mehatroniku, robotiku i automatizaciju

mehatronika, robotika, automatizacija

seslija@uns.ac.rs,
http://orcid.org/0000-0002-2133-008X

Pukovnik doc. dr Goran P. Šimić

Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Centar za simulacije i učenje na daljinu

informatika i računarstvo

gshimic@gmail.com,
http://orcid.org/0000-0002-7563-699X

Prof. dr Vladimir S. Škiljaica

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka,
Departman za saobraćaj, katedra za tehnologije transportnih sistema

tehnologija vodnog saobraćaja, brodovi, bezbednost plovidbe

vlaski@uns.ac.rs,
http://orcid.org/0000-0002-9086-4667

Prof. dr Ljubiša K. Tančić

Pukovnik u penziji

unutrašnja balistika, naoružanje

ljtancic@gmail.com,
http://orcid.org/0000-0003-1242-9333

Prof. dr Branko M. Tešanović

Pukovnik u penziji

opšta logistika

brate@verat.net,
http://orcid.org/0000-0002-2409-9418

 Pukovnik doc. dr Ivan A. Tot

Univerzitet odbrane u Beogradu,
Vojna akademija, katedra telekomunikacija i informatike

baze podataka, informacioni sistemi, zaštita informacionih sistema

totivan@gmail.com,
http://orcid.org/0000-0002-5862-9042

Naučni savetnik prof. dr Dragoljub A. Vujić

Ministarstvo odbrane, Sektor za materijalne resurse, Uprava za odbrambene tehnologije, Vojnotehnički institut

primenjena mehanika, dijagnostika, sofisticirani sistemi održavanja tehničkih sistema

dragoljub.vujic@vti.vs.rs,
vujicd@eunet.rs,
http://orcid.org/0000-0001-6999-6828

General major vanr. prof. dr Mladen M. Vuruna

Univerzitet odbrane u Beogradu

vojno-hemijsko inženjerstvo (pogonska sredstva, toksikološka sredstva, zaštita od NHB oružja, zaštita životne sredine)

mladenvuruna@yahoo.com,
http://orcid.org/0000-0002-3558-4312

Brigadni general prof. dr Bojan M. Zrnić

Ministarstvo odbrane, Sektor za materijalne resurse, Uprava za odbrambene tehnologije

senzorski sistemi, strategijsko planiranje

bojan.zrnic@vs.rs,
http://orcid.org/0000-0002-0961-993X

 

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas