VOJNOTEHNIČKI GLASNIK br. 1
Godina LXI, januar – mart 2013.

NAUČNI ČLANCI

Tomislav B. Šekara, Miroslav R. Mataušek 
Nove formule podešavanja PI regulatora za industrijske procese sa integralnim dejstvom

Milan M. Šunjevarić, Milorad L. Popović, Branislav M. Todorović
Integracija digitalne radio-difuzne mreže mobilne televizije i ćelijske mreže treće generacije

Paun J. Bereš, Kristian P. Bereš
Heuristički model edukacije i prototip sistema za daljinsko aktiviranje sirena u vanrednim situacijama

Vojislav J. Batinić
Dinamički odziv planetarnog prenosnika na sprežnu parametarsku pobudu

Mihailo R. Mrdak
Karakterizacija nikal-grafit zaptivnih prevlaka u sistemu sa veznom prevlakom nikal-aluminijum

Srećko R. Stopić 
Kritični materijali u dvadeset prvom veku

STRUČNI ČLANCI

Aleksandar Ž. Drenovac, Bratislav Ž. Drenovac, Dušan M. Drenovac
Kontrolne karte kao sredstvo statističke kontrole kvaliteta

Milorad S. Markagić
Forenzika mobilnih uređaja

Ratomir Đ. Đokić, Milorad S. Markagić 
Forenzika računarskih mreža

Obrad T. Čabarkapa, Dalibor P. Petrović, Marina S. Dunjić 
Uslovi patentibilnosti za zaštitu pronalazaka

Slobodan N. Stupar, Aleksandar M. Simonović, Zoran Lj. Filipović, Miroslav M. Jovanović
Unapređenje sistema obrazovanja studenata vazduhoplovstva Vojne akademije primenom aviona laboratorije

Igor J. Epler
Modeli upravljanja održavanjem tehničkih sistema

Zoran K. Čeganjac, Đorđe Mihailović, Jelena M. Kostadinović
Percepcija ljudske greške u integralnom sistemu upravljanja komunalnim otpadom

Dejan R. Inđić, Miroslav R. Terzić, Negovan D. Ivanković
Informacioni sistemi u upravljanju rizicima u životnoj sredini

Dragana N. Petrović, Branko N. Đedović, Nikola Č. Petrović
Metodološki postupak vrednovanja projekata primenom cost – benefit analize

Andreja Samčović
Bezbednosni aspekti cloud computing okruženja u mogućim vojnim primenama

PRIKAZI

Slavko J. Pokorni 
15. međunarodna konferencija ICDQM-2012 (prikaz zbornika radova)

Vlado P. Đurković 
5. internacionalna konferencija OTEH 2012 - odbrambene tehnologije (prikaz zbornika radova)

SAVREMENO NAORUŽANJE I VOJNA OPREMA
POZIV I UPUTSTVO AUTORIMA
SPISAK RECENZENATA

IZJAVA VOJNOTEHNIČKOG GLASNIKA O ETIČKOM POSTUPANJU 

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas