VOJNOTEHNIČKI GLASNIK br. 4

Godina LIX, oktobar – decembar 2011.
NAUČNI ČLANCI
1 - Pokorni J. Slavko, Ostojić Đ. Dušan, Brkić M. Dragoljub
Procena pouzdanosti i raspoloživosti komunikacione mreže metodom simulacije (na engleskom)
2 – Evseev Sergej Petrovič (Евсеев Сергей Петрович), Dorohov Aleksandr Vasiljevič (Дорохов Александр Васильевич), Korolj Olga Grigorievna (Король Ольга Григорьевна)
Mehanizmi zaštite informacija u kompjuterskim mrežama i sistemima (na ruskom)
(Механизмы и протоколы защиты информации в компьютерных сетях и системах) 
3 – Pamučar S. Dragan
FUZZY-DEA model za merenje efikanosti kvaliteta transportne usluge (na engleskom)
4 - Vladisavljević T. Goran
Emulgovanje primenom mikroporoznih membrana (na engleskom)
5 - Prodanović M. Radivoje, Gavrović-Jankulović Đ. Marija, Kovačević N. Gordana, Blažić B. Marija, Prodanović L. Olivera, Ostafe V. Raluca
Nanobiokatalizatori za biogorivne ćelije i biosenzorne sisteme (na engleskom)
6 – Ilić M. Slaviša, Andrejić D. Marko
Аnaliza efikasnosti mogućih modela opsluživanja na pumpnim stanicama primenom teorije masovnog opsluživanja
7 – Đurković V. Sonja
Razrada tehnološkog postupka pri ugradnji i opremanju instrumenata u vazduhoplovu
8 - Perić R. Sreten
Rezultati eksperimentalnih ispitivanja triboloških karakteristika ulja iz motora i menjača vozila 
9 – Hristov P. Nebojša, Savić R. Slobodan
Мodelovanje dvofaznog strujanja u cevima oruđa sa kombinovanim punjenjem
STRUČNI ČLANCI
10 - Viličić M. Aleksandar,  Jezdimirović B. Mirko
Simulacija uticaja dodatne redne induktivnosti na servopogon sa DC motorom
11 – Sokolović S. Vlada, Pavlović R. Slaviša, Janković D. Darko
Analiza modela održavanja vazduhoplova
12 – Paligorić L. Anastas
Analiza koncepcije rešenja artiljerijskih oruđa familije „NORA“
13 - Jovičić S. Stevan, Mićović M. Aleksandar
Primena integrisanih sistema za ocenu stanja složenih  struktura
14 - Borisov A. Mirko, Banković D. Radoje
Virtuelni   atlasi  sveta
15 - Radojčić M. Stevan
Redukcija geodetskih merenja na referentni elipsoid
16 - Stopić R. Srećko 
Šesta Evropska konferencija o metalurgiji EMC2011 (prikaz zbornika radova)
17 - Pokorni J. Slavko
10. međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH - Jahorina 2011 (prikaz zbornika radova)
SAVREMENO NAORUŽANJE I VOJNA OPREMA
POZIV I UPUTSTVO AUTORIMA

Verzija za štampu

A+ A-
sr  ru  en  de  fr

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas